به گزارش مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، کارگاه " آشنایی با نحوه نگارش فرایندهای جشنواره شهید مطهری" در تاریخ 17ام آذر ماه با استفاده از سامانه Adobe Connection  و به صورت مجازی برگزار گردید. شایان ذکر است که مدیر مرکز مطالعات در این کارگاه  تمامی مطالب مورد نیاز جهت چگونگی نگارش فرایند، آیین نامه، جداول و مهلت ارسال فرایندها به مر کز مطالعات را در اختیار شرکت کننده ها قرار دادند.