بسمه تعالی


به اطلاع تمامی دانشجویان محترم میرساند که زمان ثبت نام دانشجویان جدید الورود سال 99 در سامانه انتقال شاهد و ایثارگر تا تاریخ 24/09/1399 تمدید گردید

ستاد شاهد و ایثارگر دانشکده علوم پزشکی نیشابور