انتصابjpg.jpg

 

 معاون آموزشی با صدور حکمی آقای مهدی بکاییان را به عنوان مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده انتخاب کرد. متن ابلاغ به شرح ذیل می باشد.

جناب آقای مهدی بکاییان

عضومحترم هیات علمی

   احتراماً نظر به تجارب ارزشمند جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده منصوب می گردید. امید است با توکل بر خداوند متعال در جهت انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.

در این راستا انتظار می رود با استفاده از ظرفیت های موجود در راستای اجرایی نمودن موارد ذیل گام بردارید:

 • برنامه ریزی امور آموزشی دانشکده در راستای سیاست های ابلاغی معاونت آموزشی وزارت، سند چشم انداز توسعه علوم پزشکی و آمایش سرزمینی
 • نظارت بر حسن اجرای کلیه مقررات و فرآیندهای آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 • تشکیل مرتب جلسات شورای آموزشی و پیگیری مصوبات آن
 • تلاش برای مجازی سازی فرآینده های مرتبط با حوزه مدیریت آموزشی و کاهش مراجعات حضوری
 • پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای هیات علمی
 • هماهنگی و همکاری با مدیران محترم گروه ها جهت ابلاغ دروس در شروع هر نیمسال تحصیلی
 • بررسی نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری مرتبط با حوزه آموزش
 • همکاری با مرکز آموزش مجازی در راستای ارایه محتواهای آموزشی استاندارد
 • ارسال گزارش فعالیت اساتید و دانشجویان و عملکرد آموزشی در پایان هر نیمسال به ریاست ومعاون آموزشی دانشکده
 • پیگیری و تنظیم قراردادهای حق التدریس اساتید و مربیان حق التدریس بر اساس آئین نامه حق التدریس
 • برنامه ریزی در خصوص برنامه کلاسی و امتحانات پایان ترم با هماهنگی مدیران محترم گروه های آموزشی
 • نظارت بر انجام امور مربوط به تغییر رشته دانشجویان، تشکیل و نگهداری پرونده های تحصیلی، تهیه و تنظیم گزارش های تحصیلی

 

                      دکتر ابوالفضل نعیم آبادی 

                        معاون آ موزشی دانشکده