به گزارش مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، روند ارزشیابی اساتید جهت دانشجویان کاراموزی از اول بهمن ماه شروع و تا تاریخ 10 بهمن ادامه خواهد  داشت. لازم است دانشجویان مذکور در این بازه زمانی به منظور جلوگیری از بروز هرگونه مشکل ارزشیابی را انجام داده و فرم ها را تکمیل نمایند.