سه شنبه 3 خرداد 1400, 6:01 ب ظ
 
 

 

 
تاریخچه:
سابقه تأسیس مراکز مهارت های بالینی در دانشگاه های جهان به 25سال قبل برمی گردد که در ایران به صورت اتاق پراتیک در دانشکده های پرستاری بوده است و در دو دهه گذشته مراکز متعدد آموزش مهارت های بالینی در دانشکده های پزشکی تأسیس شده است. از سال 1378 معاونت آموزش و امور دانشگاهی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی طی یک برنامه ریزی ملی به تشویق و حمایت دانشگاه ها جهت تأسیس این مراکز با هدف عمده آموزش مهارت های بالینی در یک محیط شبیه سازی شده پرداخت. از ابتدای سال 1393 با انجام مطالعات ، بررسی های لازم و بازدید از برخی دانشگاههای دارای مرکز مهارت های بالینی و کسب تجارب و اطلاعات مورد نیاز ، برنامه ریزی مقدماتی جهت تأسیس این مرکز در دانشکده علوم پزشکی نیشابور شکل گرفت.
 

معرفی:
یکی از ویژگی های مهم آموزش در حیطه علوم پزشکی و پیراپزشکی، لزوم یادگیری مهارت های عملی در کنار آموخته های تئوری و نظری می باشد؛ مرکز آموزش مهارت های بالینی به منزله پلی است که بین آموخته های تئوری دانشجویان و حضور آنها در بیمارستان و بالین بیمار ارتباط برقرار می کند. این مرکز سعی دارد با ایجاد محیطی ایمن و به دور از استرس محیط بیمارستان ، تحت نظارت اساتید محترم مهارت های لازم را به دانشجویان آموزش دهد. به عبارت دیگر، مرکز آموزش مهارت های بالینی، محیطی است که دانشجویان قبل از ورود به مراکز درمانی و مواجهه با بیمار واقعی با استفاده از امکانات آن از قبیل مانکن ها، مدل ها و مولاژهای آموزشی، مهارت های بالینی را در محیطی کنترل شده با حضور اساتید فرا می گیرند.


هدف:

 هدف اصلی مرکز، شبیه سازی یک محیط بالینی است بطوری که دانشجویان، آموزش مهارت های بالینی و ارتباطی را با استفاده از انواع وسایل کمک آموزشی (مدل ها) در محیطی آرام و کنترل شده قبل از ورود به محیط های واقعی فرا گیرند؛ البته مرکز جای آموزش بر بالین بیمار و شرایط واقعی را نمی گیرد؛ بلکه مکمل آن خواهد بود

 

شرح وظایف :
•    هماهنگی با واحد آموزش در جهت دریافت آمار دانشجویان رشته های مختلف وتدوین برنامه های آموزش عملی متناسب با واحدهای درسی ارائه شده
•    هماهنگی با اساتید و مدرسین محترم و اخذ طرح درس مدرسین در هر نیمسال
•    بررسی تجهیزات آموزشی و مواد مصرفی مورد نیاز با توجه به طرح درس اساتید و تعداد دانشجویان
•    تنظیم لیست اقلام مورد نیاز در هر نیمسال و ارجاع آن به مسئولین محترم دانشکده جهت تامین اعتبار و انجام تدارکات لازم
•    تشکیل کلاس های عملی و کارگاه های آموزشی مهارت های بالینی برای دانشجویان رشته های مختلف در گروه بندی ها و پروسیجرهای متفاوت، متناسب با دروس تئوری ارائه شده
•    برگزاری آزمون های عملی و تکمیل فرم ارزشیابی عملکرد بالینی برای دانشجویان

.