سه شنبه 3 خرداد 1400, 6:33 ب ظ
 
 

 

معرفی:

واحد رشد و بالندگی اعضاء هیات علمی با هدف توسعه و ارتقاء توان علمی اعضاء هیات علمی در زمینه آموزش و پژوهش و آشنایی اعضاء هیات علمی دانشگاه با فنون تخصصی آموزش، تدریس و ارزشیابی دانشجویان به منظور آماده سازی اساتیدی که قادر به هدایت و رهبری و ایجاد تغییر در برنامه های آموزشی باشد، تشکیل گردیده و هدف نهایی آن رشد فردی اعضای هیات علمی دانشگاه و برنامه ریزی در جهت فرآهم آوردن زمینه ی ارتقاء عملکرد آنان در تمام زمینه های آموزش پزشکی است.در این راستا سیاست کلی مرکز مطالعات و توسعه آموزش ، ایجاد پلی بین اعضا هیئت علمی به خصوص اعضا هیئت علمی جدید الورود به خانواده دانشگاهی و پاسخ به نیازهای ارتقاء حرفه ای ایشان از یک سو و اعضا هیئت علمی با تجربه و صاحب نظر در زمینه های مختلف و فراهم کردن زمینه انتقال تجارب آنان به سایرین از سوی دیگر می باشد.

اهداف و وظایف:
•    نیاز سنجی و تعیین نیازهای آموزشی اعضاء هیأت علمی و تعیین اولویتها
•    هماهنگی با واحدهای مجری دوره های آموزشی ویژه اعضا هیئت علمی و نظارت بر حفظ کیفیت برنامه ها
•    تدوین برنامه سالانه کارگاه‌ها و اجرای کارگاهها
•    تشویق و هدایت گروه‌های آموزشی برای برگزاری ژورنال کلاب،کنفرانس و سمینار‌های آموزش
•    نظارت و هدایت جهت تسریع در ترفیع و ارتقاء اعضاء هیأت علمی
•    توانمند سازی اعضاء هیئت علمی با افزایش مهارتهای فردی در امور آموزش پزشکی
•    ایجاد انگیزه در اعضائ هیئت علمی در بهبود مهارتهای مورد نیاز اعضاء
•    آشنایی اعضاء هیئت علمی با اصول تعلیم و تربیت فراگیران در علوم پزشکی
•    آشنایی با مفاهیم یاددهی و یادگیری