سه شنبه 3 خرداد 1400, 6:09 ب ظ

 

 

معرفی و اهداف:

طی سال های اخیر در اغلب كشورهای دنیا، مبنای فرایند ارزشیابی و ارتقاء اعضای هیأت‌علمی، توانایی و عملكرد آنها در زمینه فعالیت های پژوهشی بوده و آموزش که یك جزء ضروری و یك جنبه مورد انتظار از فعالیت های آكادمیك و در واقع رسالت اصلی مؤسسات آموزش عالی می‌باشد، جایگاه خود را از دست داده است.
برای رفع این مشکل، تلاش های گسترده‌ای صورت گرفت تا با استفاده از استانداردهای مشترك، فعالیت های آموزشی، شناسایی شده و مصادیق آنها مشخص گردد تا اعضای هیات علمی به وسیله آنها مورد ارزشیابی قرار گیرند و نتایج این ارزشیابی به عنوان بخشی از ارتقاء آكادمیك آنها محسوب شود.
در ایران نیز در آئین‌نامه جدید ارتقاء (سال ۱۳۸۷)، در ماده یك بند دانش‌پژوهی آموزشی، به عنوان یك فعالیت شرطی افزوده شده و از عضو هیأت علمی انتظار می‌رود حداقل ۳ امتیاز شرطی از این بند كسب نماید.

 

تعریف دانش پژوهی:
۱) هر نوع فعالیت و نو‌آوری برجسته علمی در حیطه‌های كشف، آموزش، كاربرد نتایج پژوهش های اصیل و یكپارچه‌سازی اطلاعات بدست آمده از اجزای مختلف یك رشته یا رشته‌های مختلف علمی (۱۹۹۰ ، Boyer)
2) كاربرد دانش و شواهد مربوط به آموزش در فرآیندهای یاددهی- یادگیری، نقد آموزش مبتنی بر شواهد و مداخلات آموزشی هدفمند توسط فرد و مشاركت دادن نتایج و عقاید با سایر افراد (Martin, … ۱۹۹۹)

 

شرح وظایف:
•    تعیین الویت های آموزشی دانشگاه در زمینه دانش پژوهی
•    بسترسازی مناسب برای انجام فعالیت های نوآورانه آموزشی و  ارائه راهكارهای گسترش و ارتقای دانش پژوهی آموزشی در دانشگاه
•    بررسی  و ارزیابی فعالیت های دانشورانه و دانش پژوهی آموزشی درسطح دانشگاهی بر اساس شیوه نامه وزارتی
•    اطلاع رسانی و آموزش در زمینه دانش پژوهی در سطح دانشگاه
•    معرفی و پیشنهاد پروپوزال های منتخب برای اعطای گرانت آموزشی در مراكز ذی صلاح
•    انجام مشاوره آموزشی برای طرح های پذیرفته شده در صورت درخواست متقاضی
•    تعیین فعالیت های دانشورانه و دانش پژوهی آموزشی  مورد تایید کمیته دانش پژوهی کشوری واعلام به فرد ذینفع
•    تعیین و اعلام سالیانه رتبه های برتر فعالیت های نوآورانه دانشگاهی در سطح دانشگاه جهت جشنواره شهید مطهری دانشگاهی
 •    شرکت منظم در  جلسات كمیته

 

مطالب آموزشی

نحوه نوشتن پروپوزال توسعه ای

مفایم پایه در دانش پژوهی

شیوه نامه ارزشیابی دانش پژوهی

راهنمایی کار با سامانه

معیارهای ارزیابی دانش پژوهی آموزشی

راهنمای مدیریت فعالیت های نوآورانه و دانش پژوهی آموزشی

 

 اعضای کمیته دانش پژوهی آموزشی:

دکتر فرین تاتاری

دکتر سمانه طبائی

دکتر حسن ابراهیم پورصدقیانی

علی موحدی

محمدرضا آریایی فر