سه شنبه 3 خرداد 1400, 6:44 ب ظ
 
 
 
 
 
 

 

معرفی:
طرح توسعه در آموزش به مجموعه مطالعات، اقدامات و عملیات اجرایی گفته می شود كه منجر به توسعه و ارتقای کیفیت آموزش مانند تغییر در مدل ها، استراتژی ها و روش های آموزش و یادگیری، تدوین یا اصلاح برنامه های آموزشی، تدوین یا اصلاح برنامه های ارزشیابی و نظریه پردازی در مورد مبانی و ابزار آموزش پیشرفته یا اجرای روش های جدید و ابداعی در زمینه های مختلف آموزش پزشکی و به طور كلی ارائه راه حل نظری یا عملی برای معضلات آموزشی موجود می شود.
وظیفه اصلی این واحد كمك به محققان برای تهیه، تدوین و اجرای طرح های توسعه ای است بگونه ای که منجر به تغییرات مثبت در شرایط و محیط آموزش واحد تابعه شان شود.


اهداف :
•    ارتقای منزلت آموزش در دانشگاه
•    ایجاد فرصتی در دانشگاه برای پویایی و پیشرفت در بخش آموزش به عنوان رسالت اصلی دانشکده به موازات پیشرفت در بخش پژوهش
•    ایجاد انگیزه برای اعضای هیأت علمی گروه‌های مختلف آموزشی جهت تدوین و اجرای برنامه‌های تغییر در آموزش و افزایش كیفیت آن مطابق با استانداردها
•    كمك به توسعه و تحول آموزش از شكل سنتی به شكل مدرن
•    ارائه ایده های نوین و نظریه پردازی در زمینه آموزش پزشكی
•    كشف الگوهای بومی و تسهیل در اجرایی نمودن و ارزیابی این الگوها برای توسعه آموزش پزشكی در كشور


موضوعات:
1.     برنامه ریزی آموزشی
2.     ارزشیابی برنامه آموزشی
3.     ارزیابی دانشجو (آزمون، ارزیابی بالینی)
4.     توانمندسازی اعضای هیأت علمی
5.     آموزش مبتنی بر پیامد
6.     آموزش مبتنی بر مسأله
7.     آموزش مبتنی بر جامعه
8.     آموزش الکترونیک
9.     آموزش بالینی
10.   روش های یاددهی و یادگیری
11.  نظام انگیزش و تشویق در آموزش
12.  آموزش و ارزیابی مهارت های برقراری ارتباط
13.  آموزش و ارزیابی تفکر نقادانه
14.   نظام حمایت از فراگیران
15.  آموزش مداوم و ارتقای مداوم حرفه ای

16.  مدیریت و رهبری در آموزش

 

شرح وظایف:

  • ارائه خدمات حمایتی ، مشاوره و ارزیابی فعالیت های نوآورانه در سطح دانشگاه
  • معرفی و پیشنهاد پروپوزال های منتخب برای اعطای گرانت آموزشی
  • مشاور آموزشی برای طرح های پذیرفته شده در صورت درخواست متقاضی
  • بررسی پروپوزال های ارسالی و تعیین رای و امتیاز و بررسی مجدد در صورت نیاز
  • تهیه دستور كار و پیش زمینه های ارزیابی ، پیشنهاد امتیاز ، دریافت اعتراضات و اعلام رای این كمیته به متقاضیان
  • پیشنهاد سیاست های تشویقی در زمینه فعالیت های نوآورانه در سطح دانشگاهاعضای کارگروه پروپوزال توسعه ای:

دکتر فرین تاتاری مدیر مرکز مطالعات
دکتر حسن ابراهیم پور صدقیانی
معصومه سعادتی

مهناز ابویسانی

علی موحدی

محمدرضا آریایی فر