سه شنبه 3 خرداد 1400, 5:17 ب ظ

 

  

معرفی  و  اهداف واحد برنامه ریزی:
واحد برنامه ریزی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی با همكاری اعضاء هیات علمی و كارشناسان دانشگاه و با استفاده از یافته‌های پژوهش‌های آموزشی درباره چگونگی بهبود كیفیت آموزشی و به كار بردن برنامه ریزی در نظام آموزشی به بازاندیشی، بازسازی و بازآفرینی این نظام می پردازد. لذا برای نیل به این اهداف فعالیت‌های خود را عمدتا در محورهای زیر متمركز نموده است


♦ ارتقا سطح مهارتهای برنامه ریزی آموزشی (تدوین طرح دوره، طرح درس و . . .) در اعضا هیئت علمی با برگزاری کارگاه های مرتبط و ارائه مشاوره.
♦ مشارکت در تدوین و بازنگری برنامه‌های آموزشی در سطوح مختلف (به ویژه برنامه درسی=Course Planو طرح درس=lesson plan) رشته ها و مقاطع مختلف
♦ ارتقا سطح مهارتهای آموزشی و ارزشیابی اعضاء هیات علمی دانشگاه از طریق برگزاری كارگاه‌های مرتبط و ارائه مشاوره ‌های فردی و گروهی
♦ ارائه مشاوره به دانشجویان در زمینه روش‌های نوین یاددهی و یادگیری، برنامه ریزی آموزشی و پژوهش های مرتبط
♦ مشاركت در تدوین و بازبینی برنامه‌های آموزشی برای راه اندازی رشته‌های جدید در دانشگاه
♦ پیگیری و هدایت روند تصویب و ارتقا برنامه ها و دوره های آموزشی در سطوح و مقاطع مختلف در دانشگاه
♦ توسعه روشهای نوین سنجش و ارزشیابی دانشجویان و ارائه مشاوره به اساتید و گروه های آموزشی در این مورد و برگزاری کارگاه
♦ هدایت پروژه اعتبار بخشی برنامه های آموزشی (مورد تاكید وزارت متبوع) و مشاركت در تدوین و اجرای فرآیند ارزشیابی درونی و بیرونی
♦ انجام مطالعات كاربردی در زمینه ارتقا و توسعه روشهای نوین آموزش و ارزشیابی و موضوعات كاربردی در آموزش نظیر تئوریهای نوین یادگیری- مهارت های ارتباطی- نیاز سنجی آموزشی و . . .


همچنین از وظایف خطیر مركز توسعه به منظور تقویت مهارتهای برنامه ریزی درسی و بهبود كیفیت مواد یاددهی، یادگیری، ارزیابی یادگیری دانشجویان و كارآیی آموزش می باشد كه این وظایف از طریق كمیته برنامه ریزی درسی و بازنگری دورس انجام می گیرد واهداف آن عبارتند از :

بهبود برنامه درسی
• انطباق برنامه های درسی با نیازهای جامعه
• انطباق برنامه های درسی با وظایف آینده دانشجویان