سه شنبه 3 خرداد 1400, 6:22 ب ظ

تربیت دانشجو در دو رشته پرستاری و مامایی در استان اصفهان توسط ۳ مرکز صورت می گرفت:

     ۱ – از سال ۱۳۴۷ ، آموزشگاه عالي پرستاري وابسته به دانشکده پزشکي دانشگاه اصفهان : تربيت دانشجوی پرستاری در دوره هاي سه ساله

     ۲ - از سال ۱۳۴۹، مجتمع آموزشي وزارت بهداري و بهزيستي: تربيت دانشجوی پرستاری و مامایی در مقاطع کارداني و کارشناسي

     ۳ - از سال ۱۳۴۷ ، مدرسه عالي پرستاري مهرآئين: تربيت دانشجوی پرستاری و مامایی در مقطع کارشناسي

   در سال ۱۳۶۵ با تاسيس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي و الحاق آموزش علوم پزشکي به اين وزارت، سه مرکز فوق در هم ادغام و رسماً  دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان تاسیس شد.

لذا پس از این رویداد ، دانشجو در رشته هاي پرستاري، مامايي، تکنيسين اتاق عمل و مدارک پزشکي پذیرش شد.

   از سال ۱۳۶۳ لغايت ۱۳۶۵ تربیت دانشجو در رشته پرستاري، به دلیل ضرورت و حضور پرستاران در جنگ در مقطع کارداني صورت پذیرفت و در عین حال در همین دوره (۱۳۶۳ لغايت ۱۳۶۵ ) دانشجو در مقطع کارشناسي ناپيوسته پرستاری نیز پذیرش می شد.