سه شنبه 3 خرداد 1400, 4:49 ب ظ

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن تماس

داخلی

ایمیل

دکتر سید مجید وفایی

 مدیرگروه پرستاری

 05142632470

168

آقای مهدی بکاییان

عضو محترم هیئت علمی

05142632470

آقای محمد سیاوشی

عضو محترم هیئت علمی

05142632470

168

خانم بتول علیزاده

عضو محترم هیئت علمی

05142632470

خانم سارا شیردل زاده

عضو محترم هیئت علمی

05142632470

خانم  عاطفه دهنوعلیان

عضو محترم هیئت علمی

 05142632470

خانم مهناز ابویسانی

عضو محترم هیئت علمی

 05142632470