سه شنبه 3 خرداد 1400, 5:59 ب ظ

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن تماس

داخلی

ایمیل

دکتر رضا غرویان

051-42632470

310

دکتر مصطفی خالقی پور

مدیر گروه هوشبری

051-42632470

310

علی موحدی فر

  عضو محترم هیئت علمی

 05142632470

310

کیانا بابایی

 عضو محترم هیئت علمی

 05142632470

309

محمدرضا آریایی فر

عضو محترم هیئت علمی