چهارشنبه 06 مرداد 1400, 12:55 ب ظ

تقویم آموزشی نیم سال دوم سال تحصیلی 1399-1400(کلیه ورودی ها به جز ورودی1399)

انتخاب واحد اینترنتی

شروع کلاس ها

حذف و اضافه

حذف تکدرس /اضطراری

پایان ترم

شروع امتحانات

پایان امتحانات

1400/11/9  - 1400/11/7

1400/11/11

1400/11/27 -1400/11/26

1400/19/2 -1400/2/20

1400/2/30

1400/3/1

1400/3/18

تقویم آموزشی نیم سال دوم سال تحصیلی 1399-1400( ورودی های 1399)

انتخاب واحد اینترنتی

شروع کلاس ها

حذف و اضافه

حذف تکدرس /اضطراری

پایان ترم

شروع امتحانات

پایان امتحانات

1400/12/16 -1400/12/18

1400/12/23

1400/12/24 - 1400/12/25

1400/4/1 -1400/4/2

1400/4/31

1400/5/2

1400/5/18