سه شنبه 3 خرداد 1400, 6:10 ب ظ

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن تماس

داخلی

ایمیل

خانم اکرم گازرانی

مدیر گروه تکنولوژی جراحی

051-42632470

آقای وحید معینی قمچینی

عضو محترم هیئت علمی

 051-43344011

316

آقای محمد رضا آریایی فر

عضو محترم هیئت علمی

 051-43344011

316

آقای تاج محمد آرازی

عضو محترم هیئت علمی

 051-43344011

310

خانم مینا تقی آبادی

عضو محترم هیئت علمی

 051-43344011

308