سه شنبه 3 خرداد 1400, 4:32 ب ظ

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن تماس

داخلی

ایمیل

دکتر ابوالفضل نعیم آبادی

مدیر گروه بهداشت محیط

051-42632470

129

مهندس علی اکبر محمدی

 عضو محترم هیئت علمی

051-42632470

مهندس وحید کاظمی مقدم

عضو محترم هیئت علمی

 051-42632470

دکتر صفورا جوان سامردی

 عضو محترم هیئت علمی

051-42632470