سه شنبه 06 مهر 1400, 1:06 ب ظ

مدیر گروه مامایی

نام ونام خانوادگی

تحصیلات

مرتبه علمی

شماره تماس

ایمیل

عکس 

رزومه

الهام آزموده

کارشناسی ارشد آموزش مامایی

مدیر گروه

051-42638001