attach2020051327086108280606.jpg

 

دانشجویان گرامی لینک زیر در رابطه با برنامه شفاف سازی وزارت بهداشت ارسال می گردد از آنجا که دریافت کنندگان خدمات در دانشگاه‌ها و دانشکده های علوم پزشکی دانشجویان هستند پر کردن پرسشنامه توسط دانشجویان در پیشبرد فرایند شفاف سازی بسیار موثر است بنابراین از دانشجویان تقاضا دارد پرسشنامه موجود در لینک را تکمیل نموده و ارسال نمایند به طور حتم نتایج این کار در بهبود فرآیند تحصیل شما موثر است.

لینک تکمیل پرسشنامه